மஜ்லீஸ் கார்டன் நண்பர்களின் 14வது ஆண்டு ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் சந்திப்பு!!

தேதி : 17.06.2024

நோன்பு பெருநாள் மற்றும் ஹஜ்ஜுப் பெருநாள்களில்
மஜ்லீஸ் நண்பர்கள் ஒவ்வொரு பெருநாள்களிலும் சந்திப்பது வழக்கம், மேலும் இப் பெருநாள் சந்திப்பு 14வது ஆண்டு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது!

Prayer Times